มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐมการติดตั้งโปรแกรม

1. การติดตั้งโปรแกรม ซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ
2. การติดตั้งโปรแกรมนี้เพิ่มเติม กรณี เป็นเครื่องที่ใช้ OS 64bit

Downloads คู่มือการใช้งาน และ โปรแกรมเพิ่มเติม

Downloads

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

E-Office Automation

E-Personal (ระบบขอไปราชการ และการลา)
E-Office Automations
Powered by Naga